Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar

Managers

 • Oleksandr Baranovskyi

Щотижневий науковий семінар з фрактального аналізу (онлайн)

Тематика:

 • теорія фракталів (фрактальна геометрія і фрактальний аналіз)
 • розмірність Гаусдорфа–Безиковича, прийоми й методи її обчислення та оцінювання
 • функції й перетворення, що зберігають фрактальну розмірність (Гаусдорфа–Безиковича, ентропійну, клітинкову, пакувальну тощо)
 • множини метричних просторів, суттєві для функцій, множин, динамічних систем
 • самоподібні, самоафінні властивості математичних обʼєктів
 • системи кодування дійсних чисел (системи числення) і їхні застосування
 • метрична теорія чисел і метрична теорія зображень чисел
 • ймовірнісна теорія чисел і ймовірнісна теорія зображень чисел
 • міри, зосереджені на фракталах, зокрема сингулярні міри й розподіли ймовірностей
 • ніде не монотонні й ніде не диференційовні функції, функції з фрактальними властивостями
 • теорія груп, визначених інваріантами перетворень, що зберігають хвости зображення чисел, частоти використання цифр тощо

Доповіді переважно українською мовою, але англійська теж прийнятна

Час: четвер, 15:30–17:00 (СЄЧ/СЄЛЧ)
(протягом року, крім січня, липня й серпня)

Науковий керівник семінару: Микола Працьовитий, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Секретар семінару: Олександр Барановський, канд. фіз.-мат. наук (щодо участі в семінарі та технічних питань пишіть на ombaranovskyi@gmail.com)

Weekly research seminar on fractal analysis (online)

Topics:

 • theory of fractals (fractal geometry and fractal analysis)
 • Hausdorff–Besicovitch dimension, techniques and methods for its calculation and estimation
 • functions and transformations preserving fractal (Hausdorff–Besicovitch, entropic, box-counting, packing, etc.) dimension
 • sets of metric spaces that are essential for functions, sets, and dynamical systems
 • self-similar, self-affine properties of mathematical objects
 • systems of encoding for real numbers (numeral systems) and their applications
 • metric number theory and metric theory of representations of numbers
 • probabilistic number theory and probabilistic theory of representations of numbers
 • measures supported on fractals, particularly singular measures and probability distributions
 • nowhere monotonic and nowhere differentiable functions, functions with fractal properties
 • theory of groups determined by invariants of transformations preserving tails of representation of numbers, digit frequencies, etc.

The talks are mostly in Ukrainian but English is also acceptable

Time: Thursday, 15:30–17:00 (EET/EEST)
(all the year round except January, July, and August)

Seminar chairperson: Mykola Pratsiovytyi, Prof. D.Sc.
Seminar secretary: Oleksandr Baranovskyi, C.Sc. (contact on participation and technical issues by email to ombaranovskyi@gmail.com)

Some events in the list below have been hidden.
There are 61 events in the past. Show There are 61 events in the past. Hide