Національна академія наук України

Інститут математики

01024 Україна, Київ-4, вул. Терещенківська, 3,

https://www.imath.kiev.ua, institute@imath.kiev.ua, Телефон (+380 44) 234 5150

оголошує конкурси на заміщення вакантних посад:

- завідувача відділу математичної фізики;

- завідувача відділу функціонального аналізу;

- старшого наукового співробітника відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу;

- молодшого наукового співробітника відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань;

- молодшого наукового співробітника відділу математичної фізики;

- провідного інженера відділу математичної фізики.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи:

1)       письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2)       копію документа, що посвідчує особу;

3)       заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4)       автобіографію;

5)       копію трудової книжки (за наявності);

6)       копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7)       перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі — наукові праці), зокрема, опублікованих:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

монографії (розділи у колективних монографіях);

посилання на наукові онлайн-профілі;

8)       письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, що працюють в Інституті подають лише заяву про участь у конкурсі.

У разі подання документів на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані або надіслані поштою кандидатом після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати:

вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади мати науковий ступінь відповідного наукового напряму;

результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;

2) завідувача відділу — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

3) старшого наукового співробітника — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

4)  молодшого наукового співробітника — доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня;

5) провідного інженера з основного напряму діяльності — доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Житлом Інститут математики НАН України не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення (07.05.2024 р.).

Документи подаються ученому секретарю Інституту математики НАН України (3 поверх, к. 322).

Адреса на яку надсилаються документи: 01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 044-235-31-58.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Соколенко Ігор Володимирович, sokol@imath.kiev.ua.

Starts
Ends
Europe/Kiev