Contribution List

6 / 6
Vadym Tkachenko (Kyiv Academic University)
5/30/23, 3:00 PM
Sadillo Sharipov (V.I. Romanovsky Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan)
5/30/23, 3:30 PM
Valeriya Kotelnikova (Taras Shevchenko National University of Kyiv, University of Wrocław)
5/30/23, 4:30 PM
Zhengyi Gong (University of Minnesota)
5/30/23, 5:00 PM
Yurii Miniailyk (Richelieu Scientific Lyceum)
5/30/23, 5:30 PM